Home » Himnario

Category: Himnario

“Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa boong karunungan, kayo’y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa’t isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios.”
-Colosas 3:16