Home » Videos

Category: Videos

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA BIBLIA. “
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/

Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus

 

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK SA MGA BAGAY NG SANGLIBUTAN, LALO PA SA PAGHAHANGAD NG MATAAS NA KAPAMAHALAAN NG GOBYERNO SA LUPA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING ,MALAKARAN, NA SIYANG DAHILAN NG PAGKALALANG SA ATIN SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO “

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/ Twitter: https://twitter.com/IDBCJ Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY SA IKABUBUTI NG MGA KAPATID.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdio…

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

 

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

Ang Pangasiwaan ng IDBCJ sa pangunguna ng inyong matandang kapatid Danilo M Santiago., sr. kasama ang lahat ng mga kasangguni sa gawain, kami po ay bumabati sa lahat ng mga kapatiran na nanggaling pa sa lahat ng lokales ng Iglesia. Sa ating Administrative Officer, Brod Rante Santiago, Finance Officer, Sis Rhea Santiago, Sa ating General Treasurer, Sis Zaning Atienza. Sa ating Chief Adviser on Doctrine, Brod Ruben Sebuc na siyang pangunahing nag asikaso kasama ang ilang mga mangangaral at mga kapatid sa dakong ito sa paghahanda ng mga toldang ating masisilungan dito sa tabi ng kapilya. Sa ating iginagalang, Veterana at ulirang mangangaral sa IDB, Sis Fely o “nanay Fely” ng kaniyang mga pamangkin at apo, at sa lahat ng mga kapatiran sa IDBCJ. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo.

Sa gabing ito, ng ating pag salubong sa pagdating ng bagong taon ay nadarama natin ang tunay na katuwaan o kagalakan ng ating mga kalooban; Sapagka’t ang bagong taon ng ating samasamang pagpapasalamat sa Dios ang pinakamataas na pagpuri. Nang Dumating sa ating ang banal na pagtawag ng Dios at tinipon tayo sa kaniyang bahay na IDB, ay nagsimula sa atin ang tunay na pagbabago sa Espiritu. Naglilingkod tayo sa Dios na ang ating pupuhunanin ay ang pagtitiis hanggang kamatayan upang makamit natin ang kaligtasan. Ang pagtawa dahil sa kagalakan at kalayawan sa buhay na ito ay natutuhan nating palitan ng kapanglawan, sapagka’t sa kapanglawan sumasaya ang ating mga puso na may bisa ng mabuting kagamutan upang mahadlangan ang pagkakaroon ng karamdaman ng ating mga kaluluwa na magdudulot ng kapahamakan. Ang dakong ito ng Sampiro San Juan Batangas, ang napagtibay ng Pangasiwaan upang ating isagawa ang pasasalamat Enero 1 2017.

Mula sa gabing ito ay sisimulan natin ang pagsasaya sa espiritu sa pamamagitan ng mga awit ay pupurihin natin ang ating Dios na buhay, at sa kinabukasan ay an gating pananambahan at sa makapananghali ang seremonyal sa ating bagong taong pagpapasalamat.

Nawa sa tulong ng Dios ay lubos na matalaga an gating mga kalooban sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo.

Maghari nawa ang kapayapaan ni Cristo sa ating puso.

 

Ang inyong Matandang kapatid kay Cristo,

Elder bro, Danilo M. Santiago., Sr.