Home » Videos

Category: Videos

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

DECEMBER 9, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG PAGKAPUNONG SASERDOTE NI CRISTO SA LOOB NG IDBCJ AY HINDI MAPAPALITAN AYON SA BIBLIA. ”
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

NOVEMBER 18, 2018 ” KUNG SINO ANG MAHIWAGANG ANGHEL NA UMAAKYAT MULA SA SIKATAN NG ARAW NA TAGLAY ANG TATAK NG DIOS NA BUHAY AYON SA HULA NG BANAL NA ESPIRITU NA MABABASA SA 7:1-4 NG APOCALIPSIS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

NOVEMBER 4, 2018 ” ANG LAHAT NG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDBCJ AY DAPAT NA MAGING HANDA BAGO SUMAPIT ANG ARAW NG PAGHUHUKOM AYON SA BIBLIA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

OCTOBER 28, 2018 ” ANG LINGKOD NA KINALULUGURAN NG DIOS BINIBIGYAN NIYA NG KARUNUNGAN AT KAALAMAN, AT KAGALAKAN: NGUNIT ANG MAKASALANAN AY BINIBIGYAN NIYA NG DAMDAM NA MAGPISAN AT MAGBUNTON, UPANG MAIBIGAY SA KANIYA NA KINALULUGURAN NG DIOS.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

SEPTEMBER 30, 2018 ” ANG PAG-INOM NG ALAK AY IPINAHIHINTULOT NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB NA NAKAAALAM NG BATAS TUNGKOL SA PAGGAMIT NITO. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

SEPTEMBER 23, 2018 ” KUNG BAKIT ANG ANGKAN NI DAN AY HINDI NAPASAMA SA 144,000 NATATAKAN, NA MAGMAMANA SA PANGAKO NG DIOS NA BUHAY NA WALANG HANGGAN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

SEPTEMBER 16, 2018 ” ANG DALAWANG URING LANGIS NA BINABANGGIT SA BANAL NA KASULATAN NA IBAT-IBANG URI ANG PINAGGAGAMITAN AYON SA BIBLIA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

SEPTEMBER 02, 2018 “ANG MGA ANAK NG SANLIBUTANG ITO SA KANILANG LAHI AY MATATALINO KAYSA MGA ANAK NG ILAW AYON KAY CRISTO.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

AUGUST 26, 2018 ” ANG ESPIRITUAL NA DIWA NG TALATANG 10:15 NG KAWIKAAN NA MAKATUTULONG SA MGA LINGKOD NG DIOS SA LOOB NG IDBCJ AT MAKAPAGPAPALAKAS NG KALOOBAN UPANG MALABANAN ANG MATERIAL NA KAHIRAPAN NG BUHAY “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

AUGUST 19, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDBCJ AY ANG PAGKAKAISA NG MGA MAGKAKAPATID SA PAGKAUNAWA NG KAHALAGAHAN NG MGA KAUTUSAN NG DIOS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

AUGUST 12, 2018 ” ANG IDBCJ AT ANG HIWAGA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

AUGUST 05, 2018 ” BAKIT ANG ISANG BAYAN NA BAT-BAT NG KAGULUHAN AT MGA GAWANG KASAMAAN AY WALANG KATAHIMIKAN AT PAANO MAITATAYO O MAITATATAG ANG ISANG BAYAN NA KINAROROONAN NG KAPAYAPAAN AT PANATAG NA PAMUMUHAY NG ISANG TAO? “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JULY 29, 2018 ” ANG IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS SA BANSANG PILIPINAS . “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 22, 2018 ” SI JOB AT ELIPHAZ AY MALAPIT NA KAMAG-ANAK NI JACOB. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JULY 15, 2018 ” ANG PANGANGARAL NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA SI CRISTO DITO SA LUPA UPANG HANAPIN ANG MGA NALABI NI ISRAEL. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 8, 2018 ” ANG KASAYSAYAN NG BUHAY NI APOSTOL PABLO BAGO SIYA HINIRANG NI CRISTO. ‘
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 01, 2018 ” ANG ALAMAT NG PAGKAKATATAG NG BAYAN NG DIOS MULA SA PASIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN. ”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JUNE 24, 2018 ” KUNG PAANO DAPAT MAKILALA ANG KALAGAYAN NG ISA’T-ISA SA LOOB NG IDBCJ AYON SA DIOS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JUNE 17, 2018 ” ANG MASAMANG TAO AYON SA DIOS NA DI DAPAT PAG-UKULAN NG ANUMANG KABUTIHAN . ”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JUNE 10, 2018 ” ANG KARANIWANG PAGTITIISAN NG MANGANGARAL NA DI DAPAT KAAWAYIN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JUNE 3, 2018 ” ANG HULING PALATANDAAN NG DIOS NA AASALIN NG TAO SA MALAPIT NA PAGKAWASAK NG SANGLIBUTAN “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA BIBLIA. “
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/

Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus

 

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK SA MGA BAGAY NG SANGLIBUTAN, LALO PA SA PAGHAHANGAD NG MATAAS NA KAPAMAHALAAN NG GOBYERNO SA LUPA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING ,MALAKARAN, NA SIYANG DAHILAN NG PAGKALALANG SA ATIN SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO “

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/ Twitter: https://twitter.com/IDBCJ Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY SA IKABUBUTI NG MGA KAPATID.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdio…

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

 

Talumpati Para sa Bagong Taon ng Pasasalamat, Enero Uno 2017.

Ang Pangasiwaan ng IDBCJ sa pangunguna ng inyong matandang kapatid Danilo M Santiago., sr. kasama ang lahat ng mga kasangguni sa gawain, kami po ay bumabati sa lahat ng mga kapatiran na nanggaling pa sa lahat ng lokales ng Iglesia. Sa ating Administrative Officer, Brod Rante Santiago, Finance Officer, Sis Rhea Santiago, Sa ating General Treasurer, Sis Zaning Atienza. Sa ating Chief Adviser on Doctrine, Brod Ruben Sebuc na siyang pangunahing nag asikaso kasama ang ilang mga mangangaral at mga kapatid sa dakong ito sa paghahanda ng mga toldang ating masisilungan dito sa tabi ng kapilya. Sa ating iginagalang, Veterana at ulirang mangangaral sa IDB, Sis Fely o “nanay Fely” ng kaniyang mga pamangkin at apo, at sa lahat ng mga kapatiran sa IDBCJ. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo.

Sa gabing ito, ng ating pag salubong sa pagdating ng bagong taon ay nadarama natin ang tunay na katuwaan o kagalakan ng ating mga kalooban; Sapagka’t ang bagong taon ng ating samasamang pagpapasalamat sa Dios ang pinakamataas na pagpuri. Nang Dumating sa ating ang banal na pagtawag ng Dios at tinipon tayo sa kaniyang bahay na IDB, ay nagsimula sa atin ang tunay na pagbabago sa Espiritu. Naglilingkod tayo sa Dios na ang ating pupuhunanin ay ang pagtitiis hanggang kamatayan upang makamit natin ang kaligtasan. Ang pagtawa dahil sa kagalakan at kalayawan sa buhay na ito ay natutuhan nating palitan ng kapanglawan, sapagka’t sa kapanglawan sumasaya ang ating mga puso na may bisa ng mabuting kagamutan upang mahadlangan ang pagkakaroon ng karamdaman ng ating mga kaluluwa na magdudulot ng kapahamakan. Ang dakong ito ng Sampiro San Juan Batangas, ang napagtibay ng Pangasiwaan upang ating isagawa ang pasasalamat Enero 1 2017.

Mula sa gabing ito ay sisimulan natin ang pagsasaya sa espiritu sa pamamagitan ng mga awit ay pupurihin natin ang ating Dios na buhay, at sa kinabukasan ay an gating pananambahan at sa makapananghali ang seremonyal sa ating bagong taong pagpapasalamat.

Nawa sa tulong ng Dios ay lubos na matalaga an gating mga kalooban sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo.

Maghari nawa ang kapayapaan ni Cristo sa ating puso.

 

Ang inyong Matandang kapatid kay Cristo,

Elder bro, Danilo M. Santiago., Sr.