Home » Videos

Category: Videos

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 28, 2019 ” KUNG BAKIT TINIYAK NI CRISTO NA LIBAN SA MANATILI ANG IKALILIGTAS. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 21, 2019 ” KATUTUBO SA BAYAN NG DIOS ANG PAGMAMALASAKIT SA PAGTATAYO NG BAHAY DALANGINAN NA UTOS NG DIOS AT ANG TANGING PARAAN NG PAGTATAYO NITO. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 7, 2019 ” ANG PAMANTAYANG IKAKIKILALA SA TUNAY NA MANGANGARAL NA KARAPATDAPAT SA TUNGKULIN SA LOOB NG IDBCJ. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MARCH 31, 2019 ” ANG BANAL NA KAISIPANG NAGMUMULA SA PUSO NG MGA LINGKOD NG DIOS, HINDI BINABAGO NG DIOS. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MARCH 24, 2019 ” KUNG BAKIT MAY KAANIB SA IGLESIA NA DI MAGIGING DAPAT SA DIOS DAHIL SA KAUTUSANG ABULOY? “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

FEBRUARY 24, 2019 ” ANG ASIN AT ANG LUPA AYON SA BIBLIA “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

FEBRUARY 17, 2019 ” ANG DALAWANG URING PAGTUTULI NA BINABANGGIT SA BIBLIA AT ALIN SA DALAWANG ITO NG PAGTUTULI ANG MAKAPAGLILIGTAS SA PARUSANG WALANG HANGGAN? “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

FEBRUARY 10, 2019 ” ANG MATUWID NA PAGGAMIT NG BIBLIA SA IKATITIYAK NG KALIGTASAN. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

FEBRUARY 10, 2019 ” ANG MATUWID NA PAGGAMIT NG BIBLIA SA IKATITIYAK NG KALIGTASAN. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

FEBRUARY 03, 2019 ” ANG MGA KATUNAYAN AYON SA BIBLIA, NA WALA PA ANG CRISTO AY MAY DIOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NA LUMIKHA NG LAHAT NG MGA BAGAY. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JANUARY 20, 2019 ” ANG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDB AY NARARAPAT BANG MAGSAGAWA NG PAG-AAYUNO? AT ANONG URI NG PAG-AAYUNO ANG DAPAT ISAGAWA NG TAO SA HARAP NG DIOS. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JANUARY 13, 2019 ” ANG KAHULUGAN NG MAHIWAGANG PANGUNGUSAP NA BINABANGGIT SA AKLAT NG MIKAS 5:2-5, NA ANG PINAGBUHATAN NI JESUCRISTO, “MULA NG UNA, MULA NG WALANG HANGGAN.” BASAHIN. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JANUARY 6, 2019 ” ANG MASAGANANG PAGBUBUNGA ANG RESOLUSYON 2019 NG BAWAT KAANIB SA IDBCJ. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

DECEMBER 23, 2018 ” ANG DISYEMBRE 25 NA TINUTUKOY NG MGA TAGA SANGLIBUTAN AY HINDI KAPANGANAKAN NI CRISTO AYON SA BIBLIA. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

DECEMBER 16, 2018 ” ANG TUNAY NA IGLESIANG ITINAYO NI CRISTO AY IISA LAMANG SA BAWAT BANSA, AYON SA KALOOBAN NG DIOS AT WALA NG IBA AYON SA BIBLIA. “
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

DECEMBER 9, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG PAGKAPUNONG SASERDOTE NI CRISTO SA LOOB NG IDBCJ AY HINDI MAPAPALITAN AYON SA BIBLIA. ”
F0LLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

NOVEMBER 18, 2018 ” KUNG SINO ANG MAHIWAGANG ANGHEL NA UMAAKYAT MULA SA SIKATAN NG ARAW NA TAGLAY ANG TATAK NG DIOS NA BUHAY AYON SA HULA NG BANAL NA ESPIRITU NA MABABASA SA 7:1-4 NG APOCALIPSIS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

NOVEMBER 4, 2018 ” ANG LAHAT NG MGA LINGKOD NG DIOS SA IDBCJ AY DAPAT NA MAGING HANDA BAGO SUMAPIT ANG ARAW NG PAGHUHUKOM AYON SA BIBLIA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

OCTOBER 28, 2018 ” ANG LINGKOD NA KINALULUGURAN NG DIOS BINIBIGYAN NIYA NG KARUNUNGAN AT KAALAMAN, AT KAGALAKAN: NGUNIT ANG MAKASALANAN AY BINIBIGYAN NIYA NG DAMDAM NA MAGPISAN AT MAGBUNTON, UPANG MAIBIGAY SA KANIYA NA KINALULUGURAN NG DIOS.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

SEPTEMBER 30, 2018 ” ANG PAG-INOM NG ALAK AY IPINAHIHINTULOT NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB NA NAKAAALAM NG BATAS TUNGKOL SA PAGGAMIT NITO. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

SEPTEMBER 23, 2018 ” KUNG BAKIT ANG ANGKAN NI DAN AY HINDI NAPASAMA SA 144,000 NATATAKAN, NA MAGMAMANA SA PANGAKO NG DIOS NA BUHAY NA WALANG HANGGAN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

SEPTEMBER 16, 2018 ” ANG DALAWANG URING LANGIS NA BINABANGGIT SA BANAL NA KASULATAN NA IBAT-IBANG URI ANG PINAGGAGAMITAN AYON SA BIBLIA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

SEPTEMBER 02, 2018 “ANG MGA ANAK NG SANLIBUTANG ITO SA KANILANG LAHI AY MATATALINO KAYSA MGA ANAK NG ILAW AYON KAY CRISTO.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

AUGUST 26, 2018 ” ANG ESPIRITUAL NA DIWA NG TALATANG 10:15 NG KAWIKAAN NA MAKATUTULONG SA MGA LINGKOD NG DIOS SA LOOB NG IDBCJ AT MAKAPAGPAPALAKAS NG KALOOBAN UPANG MALABANAN ANG MATERIAL NA KAHIRAPAN NG BUHAY “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

AUGUST 19, 2018 ” ANG MATATAG NA PUNDASYON O SALIGAN SA PAGIGING MATIBAY NA PAGKAKATAYO NG IDBCJ AY ANG PAGKAKAISA NG MGA MAGKAKAPATID SA PAGKAUNAWA NG KAHALAGAHAN NG MGA KAUTUSAN NG DIOS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

AUGUST 12, 2018 ” ANG IDBCJ AT ANG HIWAGA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

AUGUST 05, 2018 ” BAKIT ANG ISANG BAYAN NA BAT-BAT NG KAGULUHAN AT MGA GAWANG KASAMAAN AY WALANG KATAHIMIKAN AT PAANO MAITATAYO O MAITATATAG ANG ISANG BAYAN NA KINAROROONAN NG KAPAYAPAAN AT PANATAG NA PAMUMUHAY NG ISANG TAO? “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JULY 29, 2018 ” ANG IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS SA BANSANG PILIPINAS . “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 22, 2018 ” SI JOB AT ELIPHAZ AY MALAPIT NA KAMAG-ANAK NI JACOB. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JULY 15, 2018 ” ANG PANGANGARAL NG BUGTONG NA ANAK NG DIOS NA SI CRISTO DITO SA LUPA UPANG HANAPIN ANG MGA NALABI NI ISRAEL. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 8, 2018 ” ANG KASAYSAYAN NG BUHAY NI APOSTOL PABLO BAGO SIYA HINIRANG NI CRISTO. ‘
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JULY 01, 2018 ” ANG ALAMAT NG PAGKAKATATAG NG BAYAN NG DIOS MULA SA PASIMULA HANGGANG SA KASALUKUYAN. ”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JUNE 24, 2018 ” KUNG PAANO DAPAT MAKILALA ANG KALAGAYAN NG ISA’T-ISA SA LOOB NG IDBCJ AYON SA DIOS. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JUNE 17, 2018 ” ANG MASAMANG TAO AYON SA DIOS NA DI DAPAT PAG-UKULAN NG ANUMANG KABUTIHAN . ”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

JUNE 10, 2018 ” ANG KARANIWANG PAGTITIISAN NG MANGANGARAL NA DI DAPAT KAAWAYIN. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

JUNE 3, 2018 ” ANG HULING PALATANDAAN NG DIOS NA AASALIN NG TAO SA MALAPIT NA PAGKAWASAK NG SANGLIBUTAN “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

MAY 20, 2018 ” ANG NAKITANG LAMAN NANG BUKSAN ANG UNANG TATAK “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

MAY 13, 2018 ” ANG DALAWANG URI NG PAGKAKAROON NG KAANIB SA IDB, KAYA MAY BUBUTI AT HINDI AYON SA BIBLIA. “
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/

Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus

 

IDBCJ / IGLESIA NG DIOS NA BUHAY KAY CRISTO JESUS

APRIL 29, 2018 ” ANG MGA KATUNAYAN NA ANG NASA KATUNGKULANG PAMUMUNO SA PANGANGASIWA SA IDB AY HINDI MARAPAT MAKILAHOK SA MGA BAGAY NG SANGLIBUTAN, LALO PA SA PAGHAHANGAD NG MATAAS NA KAPAMAHALAAN NG GOBYERNO SA LUPA. “
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 22, 2018 ” ANG MABUTING GAWA NA INIHANDA NG DIOS SA KANIYANG MGA LINGKOD SA IDB UPANG SIYA NATING ,MALAKARAN, NA SIYANG DAHILAN NG PAGKALALANG SA ATIN SA PAMAMAGITAN NI JESUCRISTO “

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯 Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/ Twitter: https://twitter.com/IDBCJ Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdiosnabuhaykaycristojesus/

Church of the Living God in Christ Jesus / IDBCJ

APRIL 15, 2018: “ANG KAHALAGAHAN NG MAINGAT NA PAGTUTURO NG MGA MANGANGARAL NG DIOS SA IGLESIA NG DIOS NA BUHAY SA IKABUBUTI NG MGA KAPATID.”
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA! 💯
Instagram : https://www.instagram.com/idbcj1954/
Twitter: https://twitter.com/IDBCJ
Facebook Pages:https://www.facebook.com/iglesiangdio…