Home » Paksang Pagsamba

Paksang Pagsamba

IDBCJ/ AUGUST 20, 2017 ” BAKIT IPINAGUTOS NI CRISTO SA MGA ESKRIBA AT MGA FARISEO NA MAGSIHAYO AT PAG-ARALAN ANG KAHULUGAN NITO, NA HABAG ANG IBIG KO, AT HINDI HAIN, SAPAGKAT HINDI AKO NAPARITO UPANG TUMAWAG NG MGA MATUWID KUNDI NG MGA MAKASALANAN- MATEO 9:13 “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *